Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Studio LAIMS

Laatste aanpassing: 10 Nov. 2015


Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht en Uitsluiting

Artikel 7 – Verplichtingen van de koper tijdens de bedenktijd

Artikel 8 – Het herroepingsrecht door de koper en kosten daarvan

Artikel 9 – De ondernemer bij herroeping

Artikel 10 – De prijs

Artikel 11 – Levering, uitvoering en garantie

Artikel 12 – Betaling

Artikel 13 – Klachtenregeling

Link – Modelformulier voor herroeping


Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de koper producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3. De koper: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met De Kussenwinkel in contact treedt over de totstandkoming van een overeenkomst;

4. Dag: kalenderdag;

5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de koper of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Studiolaims.nl en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan de kopers aanbiedt;

10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de koper wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;


Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer:

Studio LAIMS

Bezoek- Werkadres:

Witte Vlinderweg 22A

1521 PS Wormerveer

Contact gegevens en bereikbaarheid:

Langskomen en/of afspraak maken – a.u.b. eerst bellen

085 -104 5430

ma. t/m vr.  van 10:00 uur tot 17:00 uur en za. 11:00 tot 16:00

info@studiolaims.nl

 

Bank info:

“Rabobank Ijmond” Beverwijk

Bank BIC (SWIFT) code RABONL2U

Studio LAIMS IBAN nr.  NL75 RABO 0306 84 2297

 

Vestigingsadres:

Wiedeland 36

1567 EA Assendelft

KVK:   593 56 393

BTW:  NL0023 2158 5B93


Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en afnemer.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper  op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de koper zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

4. Door het plaatsen van een bestelling geeft de koper te kennen dat hij met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.

5. Studio LAIMS heeft het recht haar algemene voorwaarden en de inhoud hiervan te wijzigen zonder hiervan mededeling te doen, anders dan een vermelding van de laatste aanpassingsdatum aan het begin van de voorwaarden.

6. Studio LAIMS zorgt ervoor dat de order wordt uitgevoerd na ontvangst van betaling. De bestelde producten worden bij de koper afgeleverd, waarbij de transportkosten voor rekening van afnemer zijn en het risico van verzending bij De Studio LAIMS.

7. Studio LAIMS is bevoegd bij de uitvoering van een bestelling gebruik te maken van derden.

8. Studio LAIMS is gerechtigd de koper zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van De Kussenwinkel te weigeren.


Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de

ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen (zoals vb. SSL webwinkel veilaheid certificaat).

4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de koper  met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

f. indien de koper  een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


Artikel 6 – Herroepingsrecht en Uitsluiting

Bij producten:

1. De koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper, of een vooraf door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als de koper in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, het product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de koper hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

3. Uitsluiting De in lid 1 genoemde bedenktijd: Stof per meter, alle type leer, vloerkleden, poefs, handgemakte producten, service op maat en alle aanbiedingen kunnen niet geretourneerd worden, omdat deze speciaal besteld (en/of geproduceerd) worden of extra afgeprijst.


Artikel 7 – Verplichtingen van de koper tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product niet uitpakken of gebruiken. Het uitgangspunt hierbij is dat de koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De koper is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.


Artikel 8 – Het herroepingsrecht door de koper en kosten daarvan

1. Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn via oderdesk@studiolaims.nl met subject herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de koper het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De koper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de koper.

5. De koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de koper deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de koper de kosten voor terugzending niet te dragen.


Artikel 9 – De ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de koper op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de koper, onverwijld doch binnen 30 dagen volgend op de dag waarop de koper hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de koper aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.


Artikel 10 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.


Artikel 11 – Levering,  uitvoering en garantie

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de koper betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de koper of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Garantie:

Studio LAIMS garandeert dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Voor de geleverde producten geldt een garantie zoals deze door de producenten is vastgesteld.

Voor de huiscollectie geldt een garantietermijn van een jaar.

Er kan geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

– Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van De Kussenwinkel zijn verricht.

– Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.


Artikel 12 – Betaling

1. Betaling van een online bestelling verloopt door middel van iDEAL of  overschrijving. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Mollie.

3. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de koper afwijken van genoemde bedragen en percentages


Artikel 13 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 30 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via info@studiolaims.nl.

Link – Modelformulier voor herroeping (https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/12754/Modelformulier-ontbinding-of-herroeping/)